Zajęcia pozalekcyjne


KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zajęcia koła języka niemieckiego składają się  z 3 modułów realizowanych zależnie od potrzeb: przygotowanie do olimpiad/ konkursów językowych, poszerzanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz utrwalanie i poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach języka niemieckiego. Uczniowie przygotowują również w ramach działalności koła z nauczycielem materiały na gazetkę o krajach niemieckojęzycznych. Koło realizowane jest w ramach zajęć wynikających z artykułu 42 Karty Nauczyciela.

KOŁO POLONISTYCZNE

Zajęcia koła polonistycznego przeznaczone są dla uczniów naszej szkoły pragnących rozwijać swoje zainteresowania literacko – kulturalne, aktywnych, chętnych do kreatywnego współdziałania w zespole i pracy samokształceniowej.
Program koła ma na celu utrwalenie i poszerzenie kluczowych umiejętności z języka polskiego, przygotowanie uczniów do konkursów polonistycznych, recytatorskich, literackich oraz redakcję pisemka „Szkolniak”.
Osobiste przeżycia uczniów, ich spostrzeżenia, obserwacja życia w gronie rówieśników i w najbliższym otoczeniu, aktualne wydarzenia kulturalne i literackie, uroczystości, rocznice, święta, wycieczki, prasa – to bogaty i różnorodny materiał będący podstawą kształcenia w ramach koła polonistycznego.

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Celem zajęć jest uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz rozbudzenie w uczniach zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych. Uczniowie poznają kraje, w których używany jest język angielski, niektóre wydarzenia historyczne oraz różnice kulturowe.

Gazetka wykonana przez uczniów klasy V

CHÓR SZKOLNY

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nadrożu mają możliwość rozwijania predyspozycji muzycznych poprzez udział w chórze szkolnym. Umiejętności i osiągnięcia uczniów pozyskiwane podczas systematycznie odbywających się zajęć artystycznych prezentowane są w postaci występów chóru w czasie akademii i urocczystości szkolnych oraz środowiskowych na terenie Gminy Rogowo

KOŁO  MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

Na zajęcia dodatkowe z matematyki uczęszczają uczniowie klasy VI, którzy przygotowują się do testu kompetencji. Na tych zajęciach ćwiczą zdolności i umięjętności rozwiązując sprawdziany z lat ubiegłych i testy przygotowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Każdy uczeń pracuje indywidualnie, a nauczyciel kontroluje wykonywanie zadań pomagając gdy uczniowie mają trudności. Zajęcia koła obejmują również klasę V.

KOŁO PLASTYCZNE

 Na zajęciach koła plastycznego uczniowie poznają nowe techniki tworzenia prac plasytcznych, uczą się jak wykorzystywać różne materiały dostępne w domu do tworzenia ciekawych dzieł. Uczą się wrażliwości na piękno otaczającego świata i przelewania na papier swoich emocj. Uczniowie uczestniczą również w prowadzeniu kroniki szkolnej.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA KLAS I - III

Na zajęcia wyrównawcze uczęszczają uczniowie, którzy mają trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej.

Zajęcia z uczniem posiadającym trudności w nauce

Zajęcia te przeznaczone są dla ucznia, jak nazwa wskazuje, posiadającego trudności w nauce.
Plan zajęć obejmuje kształcenie następujących umiejętności: głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, redakcji dłuższych i krótszych form wypowiedzi a także uzupełnianie i powtarzanie wiadomości z nauki o języku i ortografii.
Głównym celem jest indywidualizacja procesu nauczania stymulująca rozwój ucznia, kształcenie zainteresowań i motywacji do pracy, kształtowanie osobowości dziecka i pobudzanie wiary w siebie, wdrażanie do systematycznej pracy. Proponowane metody i formy pracy umożliwiają realizację założonych celów.