O szkole


Historia szkoły

 

           Historia powstania Szkoły Podstawowej w Nadrożu, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, Gminie Rogowo sięga 1913 roku. Do czasu tego nadroska młodzież uczęszczała do szkoły położonej w pobliskiej wsi – Żałem.

Pierwszym inicjatorem powołania do istnienia placówki noszącej wówczas nazwę „Szkoły Jednoklasowej Gminnej Ogólnej”, a zarazem pracującym w niej nauczycielem był Pan Antoni Kossakowski. U podstaw swej działalności szkoła mieściła się w domu prywatnym Panów Walentego Becmera i Władysława Kamińskiego, kształcąc 45 osobową grupę uczniów.

           Grono pedagogów powiększył w 1924 roku pan Bolesław Rumianek, który pełnił obowiązki nauczyciela do momentu wybuchu II wojny światowej, w 1939 roku. Aktywna postawa pana Bolesława zaowocowała wyraźnym rozwojem wioski, bowiem w istotnym stopniu przyczynił się do wybudowania nie tylko budynku szkoły, ale także remizy strażackiej i mleczarni. Dzięki prowadzonej kronice zawdzięczamy mu archiwizację wielu informacji o wiosce i szkole z ówczesnego okresu. Wiemy, iż placówka nosiła wówczas nazwę „Dwuklasowej Publicznej Szkoły w Nadrożu”, zwiększając w kolejnych latach ilość oddziałów szkolnych do czterech, a w roku 1927, do pięciu,. Niezwykle istotnym wydarzeniem było podjęcie decyzji przez Zarząd Gminy Żałe o rozpoczęciu budowy szkoły, która miała składać się z dwóch izb lekcyjnych oraz mieszkania dla kierownika. Działania te zainicjowano w roku 1931, a już 26 października 1932 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie władzom szkolnym „domu”- jak wówczas nazywano budynek szkolny. Władze te reprezentowali: Bolesław Rumianek - kierownik oraz Zygmunt Przetakiewicz - nauczyciel. Misja edukacyjna tych że panów przerwana została z chwilą wybuchu II wojny światowej, bowiem obaj zwerbowani zostali do wojska. Zygmunt Przetakiewicz poległ w czasie walk, natomiast Bolesław Rumianek zdążywszy powrócić do Nadroża, został aresztowany i zamordowany w Domu Kaźni w Rypinie, obecnie - Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. W czasie II wojny światowej szkołę w Nadrożu wykorzystano do działań edukacyjnych prowadzonych przez Niemców, a następnie jako internat dla okupanta. 22 stycznia 1945 roku budynek przejęty został przez Armię Czerwoną.

           Zakończenie II wojny światowej jawiło się niewyobrażalnym zniszczeniem i spustoszeniem państwa polskiego. Koniecznym zatem było systematyczne odbudowywanie kraju na wszelkich płaszczyznach, a szczególnie umożliwienie dzieciom i młodzieży polskiej podjęcia edukacji. Na nadroskiej ziemi nastąpiło to 8 marca 1945 roku. Pierwszymi nauczycielami po okupacji byli Stanisław Wysocki, jako „siła kierująca” oraz Stanisław Rogo, pełniący obowiązki nauczyciela.

           Wzrastająca liczba dzieci uczęszczających na zajęcia lekcyjne była bardzo wyraźnym sygnałem podjęcia działań zmierzających do reorganizacji i powiększenia placówki. Potrzeba ta stała się wspólną ideą społeczeństwa powiatu rypińskiego, której wyrazem stało się hasło - „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. W konsekwencji postanowiono zebrać fundusze na budowę szkoły w Nadróżu i już 19 czerwca 1960 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy szkoły. Był to patriotyczny wyraz troski mieszkańców o polską kulturę i oświatę. Uroczystość otwarcia budynku miała miejsce 22 lipca 1961 roku o godzinie 14.00. W nowej szkole, w jej jasnych i przyjaznych klasach miały wychowywać się nowe pokolenia. Szkołą, przez 24 lata, od roku 1945 do 1969 kierował pan Stanisław Wysocki, zapisawszy się w pamięci mieszkańców jako oddany misji edukacyjnej gospodarz i działacz oświatowy.

           W roku 1969 obowiązki kierownika szkoły przejął pan Józef Brokos, który przybył do Nadroża wraz z żoną Cecylią - również pedagogiem. Funkcję kierownika szkoły pan Józef Brokos pełnił przez 22 lata, który u początków swej pracy sprawował kuratelę na grupą 244 uczniów i 14 pracowników. Lata te obfitowały w wiele przedsięwzięć obejmujących proces edukacji dzieci i młodzieży, modernizację budynku szkoły, jak i stwarzanie uczniom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie wakacyjnym, choćby przez organizowanie kolonii letnich.

           Rok 1991 zapisał się w kartach historii szkoły jako czas zmian na stanowisku dyrektora szkoły, bowiem zakończył wówczas swoją pracę pedagogiczną i administracyjną pan Józef Brokos, a obowiązki dyrektora po przeprowadzonym konkursie przejął pan Bogusław Rogo - nauczyciel z dwudziestopięcioletnim stażem pracy. Był to także czas zmian w skali  całego kraju, gdyż w szkołach, a w tym i w Nadrożu pojawiły się pracownie komputerowe, a nasza placówka poddana została ponadto szeregu remontom.

           W 2006 roku stanowisko dyrektora szkoły objął pan Zdzisław Stasiak, który pełni tę funkcję po dzień dzisiejszy. Podobnie jak poprzednicy, wykazuje on troskę o placówkę, dostosowując ją do aktualnych potrzeb stawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nauczycieli, dzieci i rodziców. Szkoła nieustannie się rozwija. Wybudowano plac zabaw dla dzieci, oddano do użytku nowe boisko szkolne oraz nową pracownię komputerową. Odnowiono sale lekcyjne, rozbudowano i zaktualizowano środki dydaktyczne, pojawiły się tablice interaktywne, powstała sala zabaw, otwarty został przy szkole punkt przedszkolny dla dzieci trzy

i czteroletnich.
        Szkoła uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych, stwarzając dzieciom jak najlepsze warunki pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz pozwala im czuć się bezpiecznie i komfortowo. Szkoła nasza, niczym najcenniejsza księga pisana przez życie, jest częścią nas, mieszkańców tej ziemi. Tworzą ją nauczyciele i uczniowie, rodzice i odwiedzający nas goście, społeczeństwo lokalne, a także osoby z nią zaprzyjaźnione. Sprawne i dynamiczne funkcjonowanie naszej szkoły jest w dużej mierze efektem współpracy z władzami Gminy Rogowo, w osobach pani wójt – Barbary Nowakowskiej oraz Radnych Gminy, pod przewodnictwem pana Marka Długokęckiego, którym serdecznie dziękujemy za harmonijne relacje i troskę o dobro naszej szkoły.

            Tak jak przed stu laty, tak i dzisiaj, szkoła nasza hołduje najistotniejszym tradycjom, spójnym z przesłaniem powstałego hymnu, który podkreśla, iż niech Bóg, Honor i Ojczyzna będą dla wszystkich osób związanych z tą placówką oświatową wartościami fundamentalnymi, kształtującymi nasze postawy, przekonania oraz cele życiowe.

 

Budynek szkoły w latach 1931-1961
Kronika szkolna z okresu międzywojennego
Kierownicy i dyrektorzy szkoły. Od lewej: Bolesław Rumianek, Stanisław Wysocki, Józef Brokos, Bogusław Rogo, Zdzisław Stasiak